benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
benefit-ok  Doprava zdarma     benefit-ok  30 dní na vrácení zboží     benefit-ok  Záruka 3 roky
benefit-tel  Eshop: 210 012 013 (Po-Pá 8:30 - 16:00)
Menu Search
Close
Kategórie
Úvod / Pro zákazníky / Reklamace

Reklamace

I když děláme vše proto, aby byli naši zákazníci spokojeni s naším zbožím i službami, jsme jen lidé a může se stát, že se něco zkrátka pokazí. Pokud tedy potřebujete reklamovat zboží, které jste u nás zakoupili, nebo ho chcete vrátit, přečtěte si prosím následující informace z obchodních podmínek.

Pokud chcete zakoupené zboží reklamovat a máte nějaké otázky, kontaktujte nás prosím e-mailem na adresu reklamace@elusia.cz nebo telefonicky 210 012 013.

K odchozímu reklamovanému zboží prosím přiložte i vyplněný reklamační protokol.

  1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu.
  2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s těmito reklamačními podmínkami seznámil, přečetl je, porozuměl jejich obsahu, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
  3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu www.elusia.cz.
  4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.
  5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a byl zakoupen na stránce www.elusia.cz.
  6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
  7. Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem nebo dokladem o zaplacení, který zároveň slouží jako záruční list a podle možnosti s originálním obalem zboží.
  8. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s ust. § 18 odst. 2 Zákona tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího a vyplní formulář na uplatnění reklamace, který je k dispozici na provozovně nebo na internetu a doručí ho prodávajícímu. Zákazník má právo uplatnit reklamaci též u osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,

b. doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,

c. doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.


Zásilku se zbožím doporučujeme pojistit. Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme. Reklamační řízení zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu a který je pevně zabudovaný začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:


a. doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu

b. provedení prohlídky reklamovaného zboží třetí osobou, určenou prodávajícím, která o obhlídce vydá kupujícímu písemné potvrzení,

c. doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.


Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do provozovny, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě).


Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 18 odst. 5 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 2 písm. m) Zákona ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.


O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude doručen prostřednictvím e-mailu, resp. doporučenou zásilkou spolu se zbožím reklamační protokol.


Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.


Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

Záruka se nevztahuje na vady, na které byl v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo o kterých musel s přihlédnutím k okolnostem při uzavírání smlouvy vědět.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:

a. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo dokumentace zboží,

b. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,

c. uplynutím záruční doby zboží,

d. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,

e. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,

f. neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

g. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,

h. poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,

i. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,

j. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci

k. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.


Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a. předáním opraveného zboží,

b. výměnou zboží,

c. vrácením kupní ceny zboží,

d. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

e. písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,

f. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní nebo kurýrní nebo donáškové služby, nebo prostřednictvím e-mailu.

Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. v případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

Veškeré záruční opravy jsou v případě, že do doby jejich uplatnění nezanikl nárok na uplatnění záruky podle bodu 9.14 těchto všeobecných obchodních podmínek, bezplatné.

V případě jedním z výše uvedených důvodů k reklamaci musí kupující využít následující adresu na vrácení, záruční případně pozáruční servis. Informace o servisních jiných místech pro záruční a pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.


ELUSIA CZ s.r.o.
Sázavská 2032/30
120 00 Praha 2

Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 9.13. těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:

a. prodávající zajistí odstranění vady, nebo

b. prodávající vadné zboží vymění.


Právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy vznikne kupujícímu pouze za předpokladu, že věc nemůže pro neodstranitelnou vadu řádně užívat jako věc bez vad. V případě těchto vad bude záležet na kupujícím, zda si uplatní právo na výměnu věci nebo právo na odstoupení od smlouvy. Pokud si však kupující zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit, ledaže se stane jím zvolené právo na výměnu věci nemožným, např. z důvodu, že prodávající už nemá takovou věc, která by se svou výrobní značkou, typem, provedením a dalšími vlastnostmi shodovala s původně předanou věcí.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.

Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

V případě, že prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale zákazník se domnívá, že vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

Na startovací sadu žárovek, resp. zářivek, pokud je se zbožím při dodávce dodána, se nevztahuje žádná záruka a to ani v případě, že je startovací sada žárovek, resp. zářivek nekompletní nebo nefunkční, neboť je tato sada dodávána bezplatně a ani jeho cena není zahrnuta v ceně produktu.